Политика за лична информация

Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право. Член 8, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз

(„Хартата“) и член 16, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвиждат, че всеки има право на защита на личните му данни. (2) Принципите и правилата относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни следва, независимо от тяхното гражданство

или местопребиваване, да са съобразени с техните основни права и свободи, и поконкретно — с правото на защита на личните им данни. Настоящият регламент има за цел да допринесе за изграждането на пространство на свобода, сигурност и правосъдие и на икономически съюз, за постигането на икономически и социален

напредък, за укрепването и сближаването на икономиките в рамките на вътрешния пазар, както и за благосъстоянието на хората. (3) Целта на Директива 95/46/ЕО

на Европейския парламент и на Съвета1 е да се хармонизира защитата на основните права и свободи на физическите лица по отношение на дейностите по обработване на данни и да се осигури свободното движение на лични данни между държавите членки

Photo for General Data Protection Regulation page. Снимка на фона на страницата за обработка на лична информация